unix/linux 디렉토리별 파일 개수 세기.

unix/linux 디렉토리별 파일 개수 세기.

지인 부탁으로 만든 파일 개수 세는 쉘 스크립트.

/test/uploads 디렉토리 아래 존재하는 모든 디렉토리내의 파일 갯수를 센다. 맨 아래 디렉토리는 파일 갯수를 그 위의 디렉토리에는 파일과 디렉토리가 더해진 값을 표시한다.

#!/bin/sh

find /test/uploads -type d | while read -r dir
do
    printf "%s:\t" "$dir";
    find "$dir" -type f | wc -l;
done
아래는 위 스크립트 실행 결과의 일부분이다.
$ sh file_count2.sh
/test/uploads:    1785
/test/uploads/2016: 209
/test/uploads/2016/06:    84
/test/uploads/2016/09:    0
/test/uploads/2016/10:    0
/test/uploads/2016/02:    0
...
/test/uploads/2021/10:    0
/test/uploads/2021/11:    213
/test/uploads/2021/12:    0
/test/uploads/2022: 3
/test/uploads/2022/01:    0
/test/uploads/2022/02:    0
/test/uploads/2022/03:    3
/test/uploads/2022/04:    0

답글 남기기

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: